GDPR

Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel e-shopu/www.aminoimuno.com/www.nocovid19.cz/www.imuno.webnode.cz:
Ami-NO.com s.r.o.
Stránky: www.aminoimuno.com/www.nocovid19.cz/www.imuno.webnode.cz
IČO: 52 205 797
Sídlo: Pekárska 11, Trnava 917 01, SlovenskoProvozovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím (za kupujícího je považován i návštěvník www, marketingových nebo edukačních a dalších i fyzicky pořádaných akcí...), za účelem dlouhodobého edukace, marketingu, plnění
a dodatečného potvrzení obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci
mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.


Základní ustanovení


1.
Správcem osobních údajů
podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je:
Ami-NO.com s.r.o.
IČO:
52 205 797s administrativním sídlem: Pekárska 11, Trnava 917 01, Slovensko
a provozovnou v ČR: QiiQ, Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4 - Nusle(dále jen "Správce")

2. Kontaktní údaje správce jsou:
e-mail: ds.aminocom@gmail.com,
tel.: +420 730 406 909

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou
nebo právnickou osobu a veškeré další poskytnuté údaje

Zdroje zpracovávaných osobních údajů


1.
Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující
(za souhlas je považována i účast na akcích i spolupořádaných provozovatelem)
a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě, či v jiné, například marketingové nebo edukační interakci s kupujícím.

2. Správce zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy, dále i veškeré další údaje dle charakteru zájmů, potřeb
a požadavků kupujícího, zejména pak v souvislosti s edukační, konzultační
a marketingovou aktivitou.

3. Správce zpracovává osobní údaje zejména za účelem dodávky, zúčtování plateb
a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované, pokud k tomu nedá kupující souhlas. Mohou být použita pouze anonymizovaná data a údaje.
Nebude docházet k přenosu osobních údajů do dalších zemí, kde by hrozilo poškození zájmů kupujícího, případně by vyvstávala jiná rizika.

Účel zpracování osobních údajů


Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce. www.aminoimuno.com a souvisejících podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů.

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího
(jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo).

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem.

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy a dalších požadavků a potřeb kupujícího.
Bez poskytnutí osobních údajů nelze požadavky a potřeby kupujícího uspokojit, proto nelze ani uzavřít smlouvu.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů


Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:
- Webnode AG (systém e-shopu, případně jiný, v konkrétním případě využitý sytém,
Word Press...Wedos)
- Česká pošta, s.p. (případně, v daném případě jiná, využitá doručovací služba)
- Google Analytics (a alýza webových stránek)
- ostatní, pro provoz nezbytné subjekty,vždy předem identifikovány na www.

Práva kupujícího


Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:


1.
Na přístup ke svým osobním údajům

2. Na opravu osobních údajů

3. Na vymazání osobních údajů

4. Vznést námitku proti zpracování

5. Na přenositelnost údajů

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky
na e-mailové adrese: ds.aminocom@gmail.com

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá,
že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů


1.
Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání ochranných programů
a pravidelnou údržbou počítačů.

Závěrečná ustanovení


1.
Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.aminoimuno.com, případně souvisejících nebo účastí na akcích, potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


2.
S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce,
případně zaškrtnutím políčka i na jiném místě www nebo i jiných souvisejících www.
S pravidly souhlasí kupující i samotnou účastí na akcích pořádaných
Ami-NO.com s.r.o. a jeho partnery.

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit.
Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost: 5.4.2021

NO Covid 19, E mail: nocovid19cz@gmail.com, Tel: +420 733 403 400
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky